×

Notice

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (Ισχύουσα Ελληνική/Ευρωπαϊκή/Διεθνή Νομοθεσία)

1. Όλο το περιεχόμενο του [HTF] - Hellenic Task Force, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά, προστατεύεται από τις εθνικές (Ν.2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

2. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformatting), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του [HTF] - Hellenic Task Force ή εκπομπή του [HTF] - Hellenic Task Force, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το [HTF] - Hellenic Task Force, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

3. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του [HTF] - Hellenic Task Force.

4. Τα μηνύματα, προσωπικά ή δημόσια, που δημοσιεύονται στις ομάδες συζητήσεων (Forums) από τους χρήστες / μέλη του [HTF] - Hellenic Task Force, καθώς και τα άρθρα, τα σχόλια και οποιασδήποτε μορφής κείμενο, που δημοσιεύεται σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του [HTF] - Hellenic Task Force, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα τους, της οποία όμως τη δημοσιευμένη υπόσταση παραχωρεί στο [HTF] - Hellenic Task Force και δεν μπορεί να αποσύρει σε ουδεμία περίπτωση.

5. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του [HTF] - Hellenic Task Force, καθώς και τα αρχεία που επισυνάπτονται σε προσωπικά ή δημόσια μηνύματα στις ομάδες συζητήσεων (Forums) του [HTF] - Hellenic Task Force, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους και μπορούν να αποσυρθούν κατά βούληση. Απαγορεύεται η χρήση των συγκεκριμένων φωτογραφιών ή αρχείων, χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού τους.

6. Το [HTF] - Hellenic Task Force διατηρεί το δικαίωμα χρήσης ολόκληρου ή μέρους των κειμένων, των φωτογραφιών και των αρχείων που δημοσιεύουν οι χρήστες/μέλη του σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του δικτυακού του τόπου για τη παραγωγή άρθρων ή τη διαφημιστική προώθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται δια της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρεμβείτε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Σχετική Νομοθεσία

Διεθνείς συνθήκες

 • Διεθνής Σύμβαση Βέρνης-Παρισίου 1971 για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Ν.100/1975 ΦΕΚ Α 162/1-8-1975)
 • Παγκόσμια Σύμβαση-Γενεύης 1952 (ΝΔ 4254/1962 ΦΕΚ Α 166/17-10-1962)
 • Διεθνής Σύμβαση Ρώμης-1961 για την προστασία των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών ,των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόρασης (Ν. 2054/1992 ΦΕΚ Α 104/30-6-1992)
 • Διεθνής Σύμβαση Γενεύης-1971 για την προστασία των παραγωγών φωνογραφημάτων εναντίον της μη επιτρεπόμενης αναπαραγωγής των φωνογραφημάτων τους ( Ν. 2148/1993 ΦΕΚ Α 96/16-6-1993)
 • Διεθνής Σύμβαση που αφορά τη διανομή σημάτων φορέων προγραμμάτων μεταδιδομένων δια δορυφόρου-Βρυξέλλες 1974 (Ν. 1944/1991 ΦΕΚ Α 56/22-4-1991)
 • Κύρωση της Τελικής Πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης-Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου- Μαράκες 1994 (Ν. 2290/1995 ΦΕΚ Α 28/9-2-1995)
 • Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα - Γενεύη 1996 (Ν. 3183/2003 ΦΕΚ Α 228/26-9-2003)


Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Διορθωτικό στην Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την Επιβολή των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕΕ L 157 της 30.4.2004) Επίσημη Εφημερίδα αριθμ. L 195 της 02/06/2004
 • Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την Επιβολή των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
 • Οδηγία 2001/29/ΕΚ για την Εναρμόνιση Ορισμένων Πτυχών του Δικαιώματος του Δημιουργού και Συγγενικών Δικαιωμάτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
 • Οδηγία 96/9/ΕΟΚ σχετικά με τη Νομική Προστασία των Βάσεων Δεδομένων.
 • Οδηγία 93/98/ΕΟΚ σχετικά με την εναρμόνιση της διάρκειας προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενών δικαιωμάτων.
 • Οδηγία 92/100/ΕΟΚ σχετικά με το Δικαίωμα Εκμίσθωσης, το Δικαίωμα Δανεισμού και Ορισμένα Δικαιώματα Συγγενικά προς την Πνευματική Ιδιοκτησία στον Τομέα των Προϊόντων της Διανοίας.
 • 91/250 ενοποιημένη
 • Οδηγία 91/250/ΕΟΚ για τη Νομική Προστασία των Προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών


Ελληνική νομοθεσία

 • Υ.Α. 8300/2003, Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών
 • Ν. 3184/2003, Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Ν.3183/2003- Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα
 • Ν. 3057/2002, Εναρμόνιση Ορισμένων Πτυχών του Δικαιώματος του Δημιουργού και των Συγγενικών Δικαιωμάτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και Άλλες Διατάξεις, Άρθρο 81 (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2001/29)
 • Ν. 2819/2000, Νομική Προστασία των Βάσεων Δεδομένων και Άλλες Διατάξεις, Άρθρο 7 (Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ)
 • Ν. 2557/1997, Θεσμοί Μέτρα και Δράσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Άρθρο 8 (Τροποποίηση του Ν. 2121/1993)
 • Ν. 2435/1996 Άρθρο 3, (Τροποποίηση του Ν. 2121/1993)
 • Ν.2121/1993, Η Πνευματική Ιδιοκτησία, τα Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα

[HTF] - Hellenic Task Force - https://www.hellenictaskforce.com
Copyright © 2006 - 2019 All Rights Reserved

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Χρήσιμες Πληροφορίες 

1. Σκοπός των παρακάτω όρων δεν είναι να λογοκρίνουν ή να περιορίσουν τις δυνατότητες σας αλλά αντιθέτως τέθηκαν για να διασφαλίσουν τόσο το αναγκαίο επίπεδο στις συζητήσεις , όσο και την αποφυγή τυχών παρεξηγήσεων μεταξύ των μελών αλλά και για να εξασφαλίσουν την ομαλή και πάνω από όλα δημοκρατική διεξαγωγή των συζητήσεων. 

2. To Site/Forum σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων των μελών του. 

3. Επίσης σαν ενεργό μέλος οφείλετε να σεβαστείτε τους παρακάτω κανόνες οι οποίοι ακολουθούνται κατά γράμμα και είναι απαράβατοι και δεν υπάρχουν εξαιρέσεις για κανέναν πού θα τούς παραβιάσει. 

4. Εφόσον Αποδέχεστε τούς Κανονισμούς Συμμετοχής και συμφωνείτε με αυτούς μπορείτε να γραφτείτε μέλος μας. Αν Δεν τούς Αποδέχεστε τότε παρακαλώ φύγετε από την Σελίδα μας. Η Εγγραφή Μέλους δεν είναι Υποχρεωτική. 

Οι Ποινές και οι Κυρώσεις για τούς χρήστες πού δεν τηρούν τούς Κανονισμούς Συμμετοχής 

1. Οι χρήστες που δεν τηρούν τους παραπάνω κανόνες θα δέχονται σχετικές προειδοποιήσεις από τους Administrators/Moderators μέσω προσωπικού μηνύματος (PM) ή E-MAIL. αυτές μεταφράζονται σε δύο (2) προειδοποιήσεις (WARNING) και μία (1) τελική προειδοποίηση (BANNED) πού θα είναι απλά η κοινοποίηση ότι μόλις έγινε η ΔΙΑΓΡΑΦΗ (DELETED) τού και ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ (BANNED) τού από το Site/Forum 

2. Η συνεχιζόμενη καταπάτηση των κανονισμών συμμετοχής στο Forum θα αποφέρει την ΔΙΑΓΡΑΦΗ (DELETED) τού ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (BANNED) τού στο Site/Forum 

Κανονισμοί Συμμετοχής 

1. Η συμμετοχή σάς στο Site/Forum προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων, οι οποίοι έχουν σκοπό να προφυλάξουν τους χρήστες που συμμετέχουν και να εγγυηθούν την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων. Οι Administrators/Moderators τού Site/Forum είναι οι υπεύθυνοι για την τήρηση αυτών των κανονισμών και σε αυτούς θα πρέπει να απευθυνθείτε για ό,τι έχει σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του Site/Forum. 

2. Απαγορεύεται ρητά η αποστολή περιεχομένου όπως πορνογραφικού, περιεχομένου που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα, τρομοκρατικού, απειλητικού, υλικού , περιεχομένου που προωθεί θρησκευτικούς ή άλλους τρόπους προσηλυτισμού και γενικότερα περιεχόμενα που είναι ενάντια στα χρηστά ήθη. 

3. Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων που περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο, θίγοντας και προκαλώντας τους υπόλοιπους χρήστες. Κάθε γνώμη -όσο ακραία και αν είναι- έχει δικαίωμα να ακουστεί, μπορεί όμως να εκφραστεί με πολλούς αποδεκτούς τρόπους και σίγουρα όχι μόνο με χρήση προσβλητικών λέξεων ή φράσεων. 

4. Σεβαστείτε τα προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών και μην δημοσιοποιείτε ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, κ.α στοιχεία τρίτων χωρίς την άδεια τους. 

5. Προσπαθήστε να αποφύγετε (ΑΚΥΡΑ) μηνύματα, μηνύματα δηλαδή που είναι εκτός θέματος, που διακωμωδούν τη συζήτηση, κλπ. Η συστηματική αποστολή τέτοιων μηνυμάτων από τον ίδιο χρήστη θα αποφέρει την διαγραφή τους, αφού πρώτα παρατηρηθεί ο χρήστης μέσω Προσωπικού Μηνύματος (PM). 

6. Απαγορεύεται το SPAMMING και η αποστολή μηνυμάτων με μόνο σκοπό τη διαφήμιση προϊόντων, υπηρεσιών, κλπ. 

7. Δεν επιτρέπετε η δημιουργία περισσότερων του ενός λογαριασμού ανά μέλος μόνο αν συντρέχει σοβαρός λόγος και μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Administrators/Moderators.

ENGLISH

Useful Information 

1. Aim of following terms is not or to limit the possibilities of Site/Forum but on the contrary they were placed in order to they ensure so much the necessary level in the discussions, what the reject of chances of misunderstandings between the members but also in order to they ensure smooth and above all democratic conduct of discussions. 

2. To Site/Forum in no case does not bring responsibility for the content of messages of his members. 

3. Also as active member you owe to respect the following rules which are followed at letter and are irrefrangible and do not exist exceptions for no one where it forces them. 

4. Provided that You accept the Regulations of Attendance and with them you can be written our member. If You do not accept them then I request you leave from the Pages of Site/Forum. 

The registration of Member is not Obligatory. The sentences and the Sanctions for the users where they do not observe the Regulations of Attendance 

1. The users that do not observe the rules will accept relative warnings from Administrators/Moderators via personal message (PM) or E-MAIL. these are translated in two (2) warnings (WARNING) and a (1) final warning (BANNED) where will be simply the notification that as soon as became the DELETION (DELETED) him and the EXCLUSION (BANNED) him from Site/Forum 

2. The continuing trespass of regulations of attendance in Site/Forum will yield the DELETION (DELETED) him USER AND the PROHIBITION of ENTRY (BANNED) him in Site/Forum 

Regulations of Attendance 

1. Your attendance in Site/Forum presupposes the unconditional acceptance of terms, that has aim protects the users that participates and guarantees the smooth conduct of discussions. Administrators/Moderators him Site/Forum they are the persons in charge for the observation of these regulations and in them it will be supposed you are addressed for that it has relation with the way of operation of Site/Forum. 

2. Is expressly prohibited the mission of content as pornografy, copyright, terrorist, threatening, material, content that promote religious or other ways of proselytism and more general content that are against virtuous. 

3. Is prohibited the mission of messages that contains offensive content, offending and causing them remainder users. Each opinion - as long as extreme and if they is it has right it is heard, it can however it is expressed with a lot of acceptable ways and sure not only with use of offensive words or phrases. 

4. Respect personal given other users and do not publicise names, telephones, addresses, Mr a elements third without their authorisation. 

5. Try to avoid (INVALID) messages, messages that is to say that are except subject, that the discussion, etc the systematic mission of such messages from the same user will yield their deletion, after first is observed the user via Personal Message (PM). 

6. Are prohibited the SPAMMING and the mission of messages with alone aim the publicity of products, services, etc. 

7. You do not only allow the creation of more account per member if aids serious reason and only then with Administrators/Moderators. 

Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) – General Data Protection Regulation (GDPR)

To [HTF] - Hellenic Task Force στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR) έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών για να τηρήσει το νέο πλαίσιο κανόνων που ισχύουν.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR) είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που τίθενται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.

Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με την Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το [HTF] - Hellenic Task Force ζητάει την ρητή συγκατάθεσή των χρηστών του ώστε να τηρεί τα παρακάτω στοιχεία τους με σκοπό: την χρήση της ιστοσελίδας, των λειτουργιών αυτής ως μέλους, την αποστολή ενημερωτικών newsletters και την επικοινωνία μαζί τους.

Κάνουμε χρήση των δεδομένων σας μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους μας τα έχετε μεταδώσει.

Στα πλαίσια δηλαδή της επεξεργασίας των ερωτημάτων σας και για τη διευκόλυνση σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας ορίζουμε εν μέρει παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι λαμβάνουν και χρησιμοποιούν τα αναγκαία δεδομένα αποκλειστικά για την εκτέλεση των εν λόγω εντολών.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα πρωτοκόλλησης και τα λοιπά σχετικά δεδομένα για την προστασία των συστημάτων μας και για αναγνώριση τυχόν επιθέσεων σ’ αυτά. Δεν έχουμε δυνατότητα να διαπιστώσουμε την ταυτότητα συγκεκριμένου προσώπου από τα δεδομένα πρωτοκόλλησης. Επίσης δεν πραγματοποιούμε διασύνδεση με άλλες πηγές δεδομένων. 

Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μας έχουν δοθεί οικειοθελώς από σας και χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για την αποστολή ενημερωτικών emails μόνο εφόσον το επιλέξετε (ενημέρωση για θέματα στα οποία έχετε γραφτεί συνδρομητής) ή για τη διευκόλυνσή σας, όπως για παράδειγμα για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σας και μόνο εφόσον ζητήσετε ρητά κάτι τέτοιο.

Από τη στιγμή που δε χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους είχαν συλλεγεί, τα διαγράφουμε άμεσα, εφόσον δεν υφίσταται κάποια νομική υποχρέωση τήρησης τους.

Οι χρήστες του [HTF] - Hellenic Task Force έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των στοιχείων που συμπλήρωσαν κατά τη δημιουργία του λογαριασμού τους. Ορισμένα στοιχεία του λογαριασμού μπορούν να προβληθούν/τροποποιηθούν από τους χρήστες καθαυτούς, μέσω του "View Profile" του λογαριασμού τους. Για τα υπόλοιπα, ο εκάστοτε χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με την Ομάδα Διαχείρισης και Συντονισμού μέσω της This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Για την εναντίωση μελλοντικής επεξεργασίας των στοιχείων, ή τη διαγραφή τους, θα πρέπει να σταλεί αντίστοιχο αίτημα μέσω της ίδιας φόρμας. Η διαγραφή των στοιχείων συνεπάγεται διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη-μέλους, καθώς τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την ύπαρξή και την λειτουργία του. Ωστόσο, οι όποιες δημοσιεύσεις μηνυμάτων και θεμάτων που έχει κάνει ο χρήστης μέχρι τη στιγμή εκείνη στην ιστοσελίδα του [HTF] - Hellenic Task Force θα παραμείνουν ως έχουν, καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του [HTF] - Hellenic Task Force σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και Λειτουργίας και επιπλέον δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα που ταυτοποιούν το χρήστη. Στη θέση του ονόματος χρήστη, στις δημοσιεύσεις αυτές, θα εμφανίζεται η ένδειξη Επισκέπτης (Guest), ώστε να μη διαταραχθεί η ροή θεμάτων και συζητήσεων.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη μπορούν να παραμείνουν κρυφά από τους υπόλοιπους χρήστες του [HTF] - Hellenic Task Force και ορατά μόνο στους ίδιους και στα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης και Συντονισμού, αν το θέλουν, μέσω του "View Profile" του λογαριασμού τους.

Οι χρήστες του [HTF] - Hellenic Task Force διατηρούν το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) εάν θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δεδομένα τους.

Τα στοιχεία των χρηστών του [HTF] - Hellenic Task Force διατηρούνται στους εξυπηρετητές (servers) του για όσο διάστημα παραμένουν μέλη του.

Οι χρήστες του [HTF] - Hellenic Task Force έχουν το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης και φορητότητας των δεδομένων τους.

Για οποιοδήποτε αίτημα που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα (ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή, εναντίωση σε μελλοντική επεξεργασία, περιορισμός υπό προϋποθέσεις και φορητότητα), επικοινωνήστε με την Ομάδα Διαχείρισης και Συντονισμού μέσω της This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στείλτε e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Σε περίπτωση ενημέρωσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας απαιτείται ο έλεγχος της εγκυρότητάς της..

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Το μοναδικό προσωπικό δεδομένο που συλλέγουμε υποχρεωτικά, είναι μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσωπικά δεδομένα όπως ο τόπος διαμονής, το φύλο και η ημερομηνία γέννησης, παρέχονται από τα μέλη απολύτως προαιρετικά και μπορούν να απαλειφθούν από το εγγεγραμμένο μέλος ανά πάσα στιγμή. Ταυτόχρονα, κάθε δημοσίευσή σας «σφραγίζεται» με την διεύθυνση IP σας. Για κάποια μέλη μπορεί να έχουμε περισσότερα δεδομένα, όπως αρχείο αποκλεισμών ή δεδομένα εξέλιξης τυχόν αγγελιών. Δεν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ειδικού χαρακτήρα, όπως βιομετρικά χαρακτηριστικά ή γενετικά δεδομένα.

Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα;

Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία της διαχείρισης του [HTF] - Hellenic Task Force μαζί σας, και εφόσον έχετε επιλέξει την λήψη ενημερώσεων, για την αυτοματοποιημένη αποστολή από την πλατφόρμα του [HTF] - Hellenic Task Force, των ενημερώσεων που έχετε επιλέξει να λαμβάνετε. Δεδομένα τα οποία έχετε προαιρετικά επιλέξει να μοιράζεστε, δεν χρησιμοποιούνται για κανένα λόγο.

Με ποιόν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας; 

Τα δεδομένα σας δεν δίδονται σε κανέναν απολύτως τρίτο. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η πιθανότητα εισαγγελικής παραγγελίας παράδοσης τέτοιων δεδομένων από την Ομάδα Διαχείρισης και Συντονισμού για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή δικαστικής έρευνας.

Από πού προέρχονται αυτά τα δεδομένα; 

Τα δεδομένα σας προέρχονται από την φόρμα εγγραφής την οποία συμπληρώσατε για να είστε μέλη του [HTF] - Hellenic Task Force, ενώ οι διευθύνσεις IP προέρχονται από τις δημοσιεύσεις σας.

Πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα σας; 

Οι πληροφορίες καταγράφονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή στη βάση δεδομένων η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του [HTF] - Hellenic Task Force. Η βάση αυτή τηρείται σε τοποθεσία που γνωρίζει μόνο ο εκάστοτε παρόχος (Hosting Provider) για λόγους ασφαλείας και σύμφωνα με όλες τις επιταγές κρυπτογράφησης κατά Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR).

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς; 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR), δεν έχουμε νομική υποχρέωση να έχουμε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων του [HTF] - Hellenic Task Force βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR) είναι τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης και Συντονισμού και ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας του [HTF] - Hellenic Task Force

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας; 

Αποκλειστικά και μόνο όσοι ανήκουν στην Ομάδα Διαχείρισης και Συντονισμού, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν με μόνο σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας του [HTF] - Hellenic Task Force.

Ποια είναι η νομική βάση για τη συλλογή αυτών των δεδομένων; 

Το [HTF] - Hellenic Task Force συλλέγει προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του, ως διαδικτυακή πλατφόρμα συζήτησης διαφόρων θεμάτων. Για κάποια στοιχεία, όπως η διεύθυνση IP σε κάθε δημοσίευση, η βάση για τη συλλογή και τη διατήρηση των στοιχείων είναι η συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις. 

Πώς μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία που έχουμε για εσάς; 

Αν θέλετε να δείτε τα βασικά στοιχεία μέλους που έχουμε για εσάς, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε το προφίλ σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε να ζητήσετε να σας παρέχουμε όποιες άλλες πληροφορίες έχουμε καταγεγραμμένες για εσάς. Είναι υποχρέωσή μας να σας παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες μέσα σε έναν μήνα.

Συλλέγει το [HTF] - Hellenic Task Force «ειδικά» στοιχεία; 

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR) αναφέρεται σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ως «ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων». 

Δεν κρατάμε αρχεία από οποιοδήποτε είδος ειδικών στοιχείων. Αν θέλετε να αλλάξετε οτιδήποτε στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας να τροποποιήσετε το προφίλ σας. 

Πως μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή, τον περιορισμό ή τη διόρθωση των δεδομένων σας; 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση των στοιχείων σας. 
Μπορείτε να φροντίζετε να είναι ανανεωμένα τα στοιχεία μέλους τα οποία παρέχετε κατά τη δική σας βούληση. 
Δεν μπορείτε να επιλέξετε να μην παρέχετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμα και αν την αλλάξετε μετά την εγγραφή σας, ο λογαριασμός σας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί εκ νέου, μέσω μηνύματος που θα λάβετε στη νέα διεύθυνση. 
Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας δώσετε την πιστοποιημένη ημερομηνία γέννησής σας. 
Μπορείτε να επιλέξτε να μην λαμβάνετε ενημερώσεις. 
Το [HTF] - Hellenic Task Force δεν στέλνει ενημερώσεις για λογαριασμό τρίτων, με εξαίρεση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Δεν μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των δημοσιεύσεών σας, καθώς κάτι τέτοιο θα έβλαπτε τη συνέχεια των συζητήσεων στις οποίες έχετε λάβει μέρος. 
Δεν μπορείτε να ζητήσετε τη μη καταγραφή ή διαγραφή των καταγεγραμμένων διευθύνσεων IP σας καθώς η καταγραφή τους είναι νομική μας υποχρέωση. 

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας και για ποια αιτία; 

Τα στοιχεία τα οποία μας παρέχετε, διατηρούνται επ’ αόριστον. Μοναδική περίπτωση, αποτελεί η αίτηση σας για διαγραφή του λογαριασμού σας. Σε τέτοια περίπτωση, οι δημοσιεύσεις σας παραμένουν αλλά στη θέση του αποστολέα, αναγράφεται Επισκέπτης (Guest). Αυτή η ενέργεια είναι μη αναστρέψιμη, και τέτοιες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με αποστολέα την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του λογαριασμού του οποίου ζητείται η διαγραφή. 

Δικαιώματα χρηστών στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR);

Το [HTF] - Hellenic Task Force τηρώντας τους κανόνες του νέου κανονιστικού πλαισίου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR) δίνει τη δυνατότητα μέσα από την ιστοσελίδα και για όλους τους χρήστες στα παρακάτω

Δικαίωμα πρόσβασης και φορητότητα των δεδομένων (review and download personal data)
Κατόπιν επιβεβαιωμένου αιτήματος, μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR) ο χρήστης μπορεί να λάβει όλα τα δεδομένα του

Αλλαγή δεδομένων (data altering – changing)
Ανα πάσα στιγμή και μέσα από το προφίλ ή από τις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του ή να ζητήσει κάποια αλλαγή τους

Αναίρεση δικαιώματος χρήσης των δεδομένων (remove consent)
Κατόπιν αιτήματος μέσα από τις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή μέσα από το προφίλ του ο χρήστης μπορεί να αναιρέσει το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων του ή να αλλάξει τον τρόπο χρήστης πχ. Τον τρόπο χρήσης του email στο αν θα δέχεται ή όχι newsletter

Διαγραφή δεδομένων – λογαριασμού (data deletion – right to be forgotten)
Κατόπιν αιτήματος προς το [HTF] - Hellenic Task Force μέσα από τις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την πλήρη διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων του.
Για την διαγραφή των cookies και την αναίρεση συγκατάθεσης που έχει δώσει ο χρήστης μέσω αυτών, μπορεί να διαγράψει ανά πάσα στιγμή τα cookies από τις ρυθμίσεις του browser του.

Backup δεδομένων;

Για λόγους backup, failover και disaster recovery και μόνο (αποθήκευσης, ανάκτησης σε περίπτωση απρόσμενης καταστροφής και αυξημένης ασφάλειας των δεδομένων), τα δεδομένα μεταφέρονται και διατηρούνται και σε ένα άλλο διακομιστή αποθήκευσης δεδομένων. 

Τα δεδομένα backup διατηρούνται για 30 ημέρες, και κατόπιν διαγράφονται.

Τα δεδομένα τρίτων παρόχων διαφήμισης διατηρούνται στην υποδομή του εκάστοτε παρόχου όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω.

Ασφάλεια δεδομένων;

Το [HTF] - Hellenic Task Force σε συνεργασία με τον πάροχο (Hosting Provider) , έχει δώσει έμφαση στην τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας της ιστοσελίδας και των δεδομένων που αυτή τηρεί, όπως και για την αποτροπή κακόβουλων επιθέσεων και λογισμικού.

Συγκεκριμένα 

– Έχει εφαρμοστεί κρυπτογράφηση των δεδομένων μιας κατεύθυνσης (όπου αυτό είναι εφικτό)
– Οι προσωπικοί κωδικοί των χρηστών είναι κρυπτογραφημένοι
– Όλες οι επικοινωνίες με την ιστοσελίδα γίνονται κρυπτογραφημένα από ενδιάμεσους μέσω πρωτοκόλλου SSL 
– Η πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα γίνεται μόνο από τον τεχνικό διαχειριστή (admin) του συστήματος και πάντα μόνο μέσα από κρυπτογραφημένη σύνδεση πρωτοκόλλου SSH. 
– Το λειτουργικό σύστημα και όλη η υποδομή του [HTF] - Hellenic Task Force έχει προσφάτως ανανεωθεί σε τελευταία έκδοση λογισμικού του λειτουργικού της συστήματος, μαζί με όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις των επιμέρους λογισμικών που χρησιμοποιούνται
– Σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση, γίνονται αυτοματοποιημένοι και manual έλεγχοι έλεγχοι ακεραιότητας και ασφάλειας στα αρχεία και στην κατάσταση του συστήματος

Διαφημίσεις;

Το [HTF] - Hellenic Task Force εμφανίζει στους χρήστες του διαφημίσεις μέσω των υπηρεσιών Google DFP, Google Adsense και άλλους παρόχους διαδικτυακής διαφήμισης που αναφέρονται παρακάτω.

Όλες οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στην πρώτη περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα είναι ανώνυμες (non personalised ads serving), εκτός και αν οι χρήστες δώσουν την συγκατάθεση τους για την εμφάνιση στοχευμένων και προσωποποιημένων διαφημίσεων. 

Στην περίπτωση αυτή δύναται να καταγραφεί από τον εκάστοτε πάροχο διαφήμισης και άλλη πληροφορία του χρήστη όπως η IP του, cookies ή τυχόν προσωπικοί αναγνωριστές του (user identifiers). Οποιαδήποτε χρήση ή αποστολή cookies από τους παρόχους διαφήμισης γίνεται για την βελτίωση της εμφάνισης και της απόδοσης της εκάστοτε διαφήμισης.

Google Analytics;

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστότοπου της Google Inc. (“Google“). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα “Cookies“, δηλαδή κείμενα ηλεκτρονικών δεδομένων, που αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη και διευκολύνουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του Cookie σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας μας από τους επισκέπτες αυτής, μεταφέρονται κατά κανόνα σε Server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Όσον αφορά την ιστοσελίδα μας ενεργοποιήθηκε η ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP, έτσι ώστε η Google να προχωρά προηγουμένως σε σύντμηση των διευθύνσεων IP των χρηστών που ανήκουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταφέρεται ολόκληρη η διεύθυνση IP σε Server της Google στις ΗΠΑ και υφίσταται εκεί σύντμηση. Η Google θα χρησιμοποιήσει κατ΄ εντολή του διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να αξιολογήσει την χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες, προκειμένου να συντάξει και να αποδώσει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα και επιπλέον σχετικά με τις υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και την χρήση του Ίντερνετ.

Η διεύθυνση ΙΡ που διαβιβάζεται στα πλαίσια της υπηρεσίας Google Analytics από τον Browser σας δεν εμπλέκεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των Cookies μέσω κατάλληλης ρύθμισης του Browser σας.

Σας εφιστούμε παρόλα αυτά την προσοχή, ότι σε αυτήν την περίπτωση δε θα μπορείτε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσετε όλες συνολικά τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας σε όλο τους το εύρος. Μπορείτε περαιτέρω να εμποδίσετε την συλλογή των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί με τη χρήση του Cookie και σχετίζονται με την χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, εφόσον «κατεβάσετε» και εγκαταστήσετε το Browser–Plugin που διατίθεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση του εν λόγω Plugin–Browser στον εκάστοτε Browser και στον εκάστοτε υπολογιστή είναι περιορισμένη και δεν επιτρέπεται να απενεργοποιηθεί ή να διαγραφεί μετά την εγκατάσταση, προκειμένου να διατηρηθεί περαιτέρω η απενεργοποίηση της υπηρεσίας Google Analytics.

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google βρίσκεται στον ιστότοπο http://www.google.com/intl/el/policies/privacy/. Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε τη συλλογή δεδομένων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, εφόσον συνδεθείτε με το ακόλουθο Link . Στην περίπτωση αυτή θα εγκατασταθεί ένα Opt-Out-Cookie στον υπολογιστή σας, που θα εμποδίσει την μελλοντική συλλογή δεδομένων κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας.

Προκειμένου να προσαρμόσουμε τη διαδικτυακή μας διαφήμιση στα ενδιαφέροντά των χρηστών, η ιστοσελίδα μας κάνει χρήση της υπηρεσίας Remarketing της Google Analytics. Οι διαφημίσεις μας εμφανίζονται σε ιστοσελίδες μέσω τρίτων παρόχων συμπεριλαμβανομένης της Google.

Εμείς, καθώς και οι τρίτοι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούμε Erstanbieter–Cookies(π.χ. Cookies της Google Analytics) σε συνδυασμό με Cookies τρίτων παρόχων (π.χ. DoubleClick–Cookies), προκειμένου να είναι εφικτό να οργανώσουμε, να βελτιστοποιήσουμε και να προβάλλουμε διαφημίσεις σύμφωνα με προηγούμενες επισκέψεις των χρηστών στην ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιούμε αναφορές της Google Analytics για παροχή προσφορών επί τη βάσει δημογραφικών χαρακτηριστικών και ενδιαφερόντων.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα, που έχουμε αποκτήσει από τις διαφημίσεις της Google, που είναι προσανατολισμένες στα ενδιαφέροντα των χρηστών, καθώς και τα δεδομένα επισκεψιμότητας από τρίτους παρόχους (π.χ. ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα) στην υπηρεσία GoogleAnalytics για σκοπούς μάρκετινγκ και για διαρκή βελτίωση των προσφορών μας. 

Επικοινωνία μαζί μας;

Αν έχετε κι άλλες ερωτήσεις για την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, τότε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail) σε μια από τις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Σχετικοί Σύνδεσμοι :

Ελληνικό δίκαιο Ν. 2472/97 , Ν.3471/2006
Ευρωπαικό δίκαιο (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ)
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
European Commission – Ευρωπαική Επιτροπή
General Data Protection Regulation (GDPR) English – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) Ελληνικά

Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Απορρήτου

Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας δεδομένων (Ισχύουσα Ελληνική/Ευρωπαϊκή/Διεθνή Νομοθεσία)

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του [HTF] - Hellenic Task Force υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο ελληνικό, ευρωπαικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης.

Σε κάθε περίπτωση το [HTF] - Hellenic Task Force διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύων σχετικό νομικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες / χρήστες του [HTF] - Hellenic Task Force καλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη σελίδα αυτή καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχονται αυτές τις αλλαγές.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης του [HTF] - Hellenic Task Force δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Συλλογή και Χρήση Δεδομένων 

Το [HTF] - Hellenic Task Force προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες δεν απαιτούν την εγγραφή του επισκέπτη των ιστοσελίδων του με λογαριασμό ή την καταχώρηση προσωπικών δεδομένων. Προκειμένου να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών του το [HTF] - Hellenic Task Force συλλέγει τα ακόλουθα είδη πληροφοριών: όνομα χρήστη (username), κωδικό πρόσβασης (password) και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το [HTF] - Hellenic Task Force στους χρήστες του, την ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών, την επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες που διαθέτει το [HTF] - Hellenic Task Force, καθώς και για την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του [HTF] - Hellenic Task Force.

Το [HTF] - Hellenic Task Force δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες / επισκέπτες του (όπως κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία βίντεο και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο). Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται αυστηρά η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων των ίδιων των χρηστών / επισκεπτών, αλλά και τρίτων προσώπων, όπως για παράδειγμα ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, φωτογραφίες, διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κωδικοί κ.α. Εάν το [HTF] - Hellenic Task Force λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις δημοσιεύσεις των χρηστών / επισκεπτών που θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών δημοσιεύσεων ή/και του χρήστη/μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση.

Για τη συμμετοχή των χρηστών / επισκεπτών σε δημοσκόπηση (ψηφοφορία) που διενεργείται είτε από το [HTF] - Hellenic Task Force, είτε από τους ίδιους τους χρήστες / επισκέπτες του, δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα.

Οι χρήστες / επισκέπτες του [HTF] - Hellenic Task Force που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του [HTF] - Hellenic Task Force, που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες είναι αδύνατο να ελεγχθούν από το [HTF] - Hellenic Task Force. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες / επισκέπτες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το [HTF] - Hellenic Task Force δεν φέρει καμία ευθύνη.

Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες επικοινωνίας, το [HTF] - Hellenic Task Force δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες / επισκέπτες του με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των Όρων Χρήσης και Λειτουργίας και της Πολιτικής του περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο τους σε τρίτους, εκτός και αν ο συντάκτης του συναινεί.

Διεύθυνση IP

Κατά την χρήση των υπηρεσιών του [HTF] - Hellenic Task Force, οι διακομιστές του (servers) καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που αποστέλλει ο περιηγητής («Web Browser») των χρηστών / επισκεπτών του κατά την επίσκεψη σε κάθε ιστοσελίδα του. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο αρχείο καταγραφής (log files) περιλαμβάνουν κατά κανόνα τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που ζητήθηκε, τη διεύθυνση IP, τον τύπο και τη γλώσσα του περιηγητή, τον τύπου του λειτουργικού συστήματος, την ημερομηνία και την ώρα, καθώς και ενδεχομένως ένα ή περισσότερα cookies που προσδιορίζουν αποκλειστικά τον περιηγητή. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για ανάλυση, έρευνα, εξέταση οικονομικών θεμάτων και την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων, που αφορούν την επισκεψιμότητα και τη διαχείριση του [HTF] - Hellenic Task Force.

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο υπολογιστής / ψηφιακή συσκευή του μέλους / χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις ιστοσελίδες του [HTF] - Hellenic Task Force.

Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των διακομιστών του [HTF] - Hellenic Task Force και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Η διεύθυνση IP πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη στις ιστοσελίδες του [HTF] - Hellenic Task Force δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί – τηρουμένης της κατά νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας – από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

Cookies

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies

Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική.

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Βασικά/Αναγκαία

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Προτιμήσεις

Τα cookies προτίμησης επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε

Στατιστικά

Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις ιστοσελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Εμπορικής προώθησης

Τα cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στις ιστοσελίδες. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.

Αταξινόμητα

Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

Το [HTF] - Hellenic Task Force χρησιμοποιεί την τεχνολογία «cookies» – μικρά αρχεία που περιέχουν μία συμβολοσειρά χαρακτήρων – για την αποθήκευση των επιλογών και των προτιμήσεων των χρηστών / επισκεπτών του, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει σε αυτούς. Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή / ψηφιακή συσκευή των χρηστών / επισκεπτών του [HTF] - Hellenic Task Force και προσδιορίζουν αποκλειστικά τον περιηγητή («Web Browser») που αυτοί χρησιμοποιούν.

Πιο αναλυτικά, το [HTF] - Hellenic Task Force χρησιμοποιεί cookies και παρόμοια τεχνολογία με τους παρακάτω τρόπους:

Για την αυθεντικοποίηση των μελών του και την πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών του που απαιτούν αυθεντικοποίηση (π.χ. για την εύκολη και ασφαλή είσοδο στο Site/Forum/Blog κ.α.).

Για την αναγνώριση ή/και τη διατήρηση περιεχομένου που εισάγουν τα μέλη και οι επισκέπτες τους κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (π.χ. δημοσίευση μηνυμάτων, απάντηση σε μηνύματα κ.α.).

Για την ασφάλεια των μελών του, εντοπίζοντας μεταξύ άλλων επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό που διατηρούν στο [HTF] - Hellenic Task Force.

Για την αποθήκευση επιλογών των μελών και των επισκεπτών του σχετικά με την παρουσίαση ή και τη μορφή των υπηρεσιών του (π.χ. cookies που αφορούν στην επιλογή ανάμεσα σε web ή mobile site κ.α.).

Για την προβολή πολυμεσικού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα βίντεο που έχει συμπεριληφθεί στις ειδησεογραφικές, καθώς και σε άλλες σελίδες (παρουσιάσεις, κάλυψη τεχνολογικών γεγονότων) του [HTF] - Hellenic Task Force.

Για την χρήση διαφόρων πρόσθετων προγραμμάτων (plug-ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook και το Twitter και οι οποίες αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών τους.

Όλα τα παραπάνω cookies είναι τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στο [HTF] - Hellenic Task Force και την παροχή των υπηρεσιών του.

Οι περισσότεροι περιηγητές («Web Browsers») έχουν ρυθμιστεί αρχικά ώστε να αποδέχονται τα cookies. Οι χρήστες / επισκέπτες του [HTF] - Hellenic Task Force έχουν ωστόσο τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις του περιηγητή τους ώστε είτε να απορρίπτουν όλα τα cookies, είτε να τους ενημερώνουν / προειδοποιούν όταν αποστέλλεται ένα cookie. Σε αυτήν την περίπτωση ορισμένες από τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες του [HTF] - Hellenic Task Force ενδέχεται να μη λειτουργούν κανονικά.

Το [HTF] - Hellenic Task Force χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την στατιστική ανάλυση των υπηρεσιών του αξιοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχει το Google Analytics. Αυτό γίνεται ώστε να γίνει κατανοητό πως αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες και τα μέλη του [HTF] - Hellenic Task Force με τις ιστοσελίδες του, συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα. Εφόσον είναι επιθυμητό μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

Το [HTF] - Hellenic Task Force επιτρέπει σε διακομιστές διαφημίσεων τρίτων να εμφανίζουν διαφημίσεις στις ιστοσελίδες του, ώστε να συνεχίζει να βελτιώνει το περιεχόμενό του και να συνεχίσει να το προσφέρει εντελώς δωρεάν σε όλους.

Αν και το [HTF] - Hellenic Task Force δεν κοινοποιεί οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σε τρίτους, οι τελευταίοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους cookies ή/και web beacons, ανεξάρτητα από το [HTF] - Hellenic Task Force, για τη συλλογή διαφόρων πληροφοριών οι οποίες προσδιορίζουν αποκλειστικά το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες του. Οι διακομιστές διαφημίσεων τρίτων ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που συλλέγουν σχετικά με τις επισκέψεις σε αυτόν αλλά και σε άλλους δικτυακούς τόπους, προκειμένου να προβάλλουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα του εκάστοτε επισκέπτη.

Η χρήση των cookies και web beacons άλλων εταιρειών υπόκειται στη δική τους πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όχι σε αυτή του [HTF] - Hellenic Task Force. Εφόσον οι χρήστες / επισκέπτες του [HTF] - Hellenic Task Force δεν επιθυμούν να λαμβάνουν cookies από τρίτους θα πρέπει είτε να προσαρμόσουν κατάλληλα το φίλτρο cookies του περιηγητή τους («Web Browser»), είτε να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των διακομιστών διαφημίσεων (ad-servers) τρίτων και να ακολουθήσουν τη διαδικασία απόρριψης των cookies. Κάτι τέτοιο δεν θα επηρεάσει τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που παρέχει το [HTF] - Hellenic Task Force. Πιο συγκεκριμένα, για την εμφάνιση διαφημίσεων τρίτων στο [HTF] - Hellenic Task Force, χρησιμοποιούνται προϊόντα της Google, όπως το Google AdSense και το DoubleClick for Publisher.

Μπορείτε να μάθετε πώς χρησιμοποιεί η Google δεδομένα, όταν χρησιμοποιείτε ιστότοπους ή εφαρμογές συνεργατών της, ώστε να γνωρίζετε πως αυτή χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης σας, καθώς επίσης και να ελέγξετε τις πληροφορίες που αποστέλλονται στην Google.

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και την χρήση τους στο διαδίκτυο

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.

Ειδικότερα, η παράγραφος 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το ν. 4070/2012 ορίζει ότι η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης «έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει». 
Αυτό το σύστημα είναι γνωστό και ως «opt-in», σε αντιδιαστολή με το σύστημα «opt-out» που ίσχυε πριν από την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2002/58/ΕΚ και επέτρεπε την εγκατάσταση των «cookies» χωρίς τη συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη, εφόσον ο τελευταίος έχει προηγουμένως ενημερωθεί και δεν έχει εναντιωθεί στην επεξεργασία.

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πάροχος μιας υπηρεσίας διαδικτύου (π.χ. ένα on-line κατάστημα) ή κάποιος τρίτος (π.χ. διαφημιστικό δίκτυο που προωθεί προϊόντα του μέσω της ιστοσελίδας ενός on-line καταστήματος) μπορεί να εγκαταστήσει ένα «cookie» μόνο εφόσον έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μετά από προηγούμενη κατάλληλη ενημέρωσή του.

πηγή: Η χρήση cookies στο διαδίκτυο

Εξαίρεση από την υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης της συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη

Ως εξαίρεση στη γενική υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης, η παράγραφος 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, ορίζει την περίπτωση εγκατάστασης «cookies» που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής».
Τα «cookies» που εξαιρούνται είναι ουσιαστικά εκείνα που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. 

Η Ομάδα Εργασίας του αρ. 29 στην Γνώμη 4/2012 διευκρίνισε ειδικότερα τις κατηγορίες των «cookies» που εμπίπτουν στην παραπάνω εξαίρεση:

«Cookies» που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης. Για παράδειγμα τέτοια «cookies» είναι απαραίτητα κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον χρήστη ή για την καταχώριση των αγορών του χρήστη σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (π.χ. με επιλογή του κουμπιού «προσθήκη στο καλάθι»). Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα «επίμονα» (persistent) «cookies» που εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό και διαρκούν για διάστημα μερικών ωρών.

«Cookies» που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση (π.χ. κατά την πραγματοποίηση μίας τραπεζικής συναλλαγής μέσω του διαδικτύου).

«Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, όπως για παράδειγμα «cookies» που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

«Cookies» με πολυμεσικό περιεχομένο, όπως flash player «cookies», κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα «cookies» που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης.

«Cookies» που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.

«Cookies» που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή ή χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. «cookies» που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μία ιστοσελίδα).

«Cookies» που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plug ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σύνδεση (logged in).

πηγή: Εξαίρεση από την υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης της συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη

«Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics)

Η περίπτωση αυτή των «cookies» επίσης δεν εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 5 του άρθρου 4 
ν. 3471/2006, ακόμα και όταν αφορά αποκλειστικά την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας σε μία ιστοσελίδα. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή εξέτασε τη χρήση «cookies» από το διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων για έκδοση στατιστικών, στη γνωμοδότηση 7/2011. Έκρινε, ειδικότερα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία της 2009/136/EK, η χρήση της υπηρεσίας Google Analytics μπορεί να γίνει μόνο μετά από συγκατάθεση των χρηστών της ιστοσελίδας.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η Ομάδα Εργασίας του αρ. 29 αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα αυτού του είδους των «cookies» και τους χαμηλούς κινδύνους ως προς την ιδιωτικότητα και τονίζει την ανάγκη ένταξής τους στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης κατά την επόμενη αναθεώρηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ.

πηγή: «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics)

«Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαφήμιση

Τα «cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαδικτυακή διαφήμιση (online advertizing) δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006 και επομένως επιτρέπονται μόνο εφόσον έχει ληφθεί προηγουμένως η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μετά από κατάλληλη ενημέρωση. 

Αυτό ισχύει τόσο για τα «cookies» που εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies), όσο και για τα «cookies» που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies). 
Ιδίως για τη δεύτερη περίπτωση, τονίζεται ότι η συγκατάθεση απαιτείται ακόμα και για «cookies» που είναι απαραίτητα για άλλους σκοπούς (π.χ. έρευνα και ανάλυση αγοράς, βελτίωση διαφημιζόμενων προϊόντων, κλπ) και δεν σχετίζονται άμεσα με την αναγνώριση του χρήστη.

πηγή:«Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαφήμιση

Πώς λαμβάνεται νόμιμα η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη;

Η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μπορεί καταρχάς να δίδεται μέσω της ιστοσελίδας του παρόχου υπηρεσίας του διαδικτύου με χρήση κατάλληλων μηχανισμών (π.χ. με αναδυόμενα παράθυρα). Η αποδοχή των «cookies» μπορεί να γίνεται μία φορά για όλα τα «cookies» που εγκαθίστανται από τον ίδιο πάροχο υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας.

Εναλλακτικά, όπως αναφέρεται στο ν. 3471/2006, «η συγκατάθεση μπορεί να δίδεται και μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής».

Προσοχή! Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο εφόσον ζητείται η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη για κάθε «cookie», ενώ δεν νοείται ως συγκατάθεση η εκ των προτέρων αποδοχή της λήψης «cookies» μέσω προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή.

Για παράδειγμα οι φυλλομετρητές ιστού ή άλλες εφαρμογές, οι οποίες εξ ορισμού απορρίπτουν «cookies» τρίτων και απαιτούν ενεργό επιλογή εκ μέρους των χρηστών προκειμένου αυτοί να αποδεχτούν τόσο την τοποθέτηση όσο και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε «cookies» από συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους, μπορούν να παρέχουν έγκυρη και αποτελεσματική συγκατάθεση.

Αντίθετα, εάν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του φυλλομετρητή επιτρέπουν να γίνονται αποδεκτά όλα τα «cookies» και απαιτείται ενέργεια εκ μέρους του χρήστη για την απενεργοποίηση τους, δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την συγκατάθεση που θέτει το συγκεκριμένο άρθρο.

Οι απαιτήσεις του άρθρου επίσης δεν ικανοποιούνται από ρυθμίσεις του φυλλομετρητή που επιτρέπουν την εκ των προτέρων απόρριψη των «cookies» από συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (π.χ. μέσω «μαύρων» λιστών που προκαθορίζονται από τον συνδρομητή ή χρήστη) ή παρόμοιους μηχανισμούς που, αν και παρέχουν στο συνδρομητή ή χρήστη περισσότερες επιλογές, δεν υποστηρίζουν την προηγούμενη συγκατάθεσή του για την λήψη «cookies» από παρόχους που δεν έχει αποκλείσει.

Ο συνδρομητής ή χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο την δήλωσε.

πηγή: Πώς λαμβάνεται νόμιμα η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη;

Πολιτική απορρήτου σχετικά με τη χρήση των plugins του Facebook (κουμπί Like)

Στις ιστοσελίδες μας υπάρχουν plugins του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ. Αυτά τα πρόσθετα μπορούν να αναγνωριστούν από το λογότυπο Facebook ή το κουμπί “Like” στη ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να αποκτήσετε μια επισκόπηση των plugins του Facebook κάνοντας κλικ εδώ: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Μια σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή Facebook θα δημιουργηθεί μέσω της χρήσης αυτών των προσθηκών όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας. Μέσα από αυτό, το Facebook θα λάβει τις πληροφορίες που έχετε επισκεφτεί η ιστοσελίδα μας μέσω της διεύθυνσης IP. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί “Όπως” ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση με τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας στο προφίλ σας στο Facebook. Έτσι, το Facebook μπορεί να διαθέσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στον λογαριασμό σας χρήστη.
Λάβετε υπόψη ότι εμείς, ως πάροχος αυτής της ιστοσελίδας, δεν έχουμε καμία γνώση σχετικά με το περιεχόμενο των δεδομένων που μεταφέρονται και δεν έχουμε καμία γνώση σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων από το Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την Πολιτική απορρήτου του Facebook στο 
https://www.facebook.com/policy.php.
Εάν δεν θέλετε το Facebook να διαθέσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στο προφίλ σας στο Facebook, θυμηθείτε να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο Facebook πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

Πολιτική απορρήτου σχετικά με τη χρήση του Google +1

Συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών:

Χρησιμοποιώντας το κουμπί Google +1 οι πληροφορίες μπορούν να δημοσιευθούν σε όλο τον κόσμο. Μέσω αυτής της εφαρμογής, εσείς και οι άλλοι χρήστες ενδέχεται να λαμβάνετε εξατομικευμένο περιεχόμενο από την Google και τους συνεργάτες μας. Η Google αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με το πότε και με ποιο είδος πληροφορίας έχετε πρόσβαση μέσω του +1. Το +1 σας, μαζί με το όνομα και την εικόνα του προφίλ σας, ενδέχεται να εμφανίζονται ως χαρακτηριστικά ή συνδέσμους στις υπηρεσίες Google, όπως τα αποτελέσματα αναζήτησης, το προφίλ σας Google ή σε άλλα μέρη σε ιστότοπους και διαφημίσεις στο διαδίκτυο.Η Google συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας +1 για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της για εσάς και άλλους.Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Google +1, χρειάζεστε ένα δημόσιο προφίλ Google, προσβάσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο πρέπει τουλάχιστον να περιέχει το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό το όνομα θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες Google. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό το όνομα μπορεί να αντικαταστήσει ένα διαφορετικό όνομα που ίσως έχετε χρησιμοποιήσει για να μοιραστεί περιεχόμενο μέσω του Λογαριασμού σας Google. Η ταυτότητα του προφίλ σας Google μπορεί να προβληθεί από χρήστες που γνωρίζουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς.

Χρήση δεδομένων που συλλέγονται:

Εκτός από τους προαναφερόμενους σκοπούς, οι πληροφορίες που παρέχετε μπορείτε να χρησιμοποιείτε σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google. Η Google ενδέχεται να δημοσιεύει συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες +1 των χρηστών ή μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα δεδομένα σε χρήστες ή συνεργάτες, όπως εκδότες, διαφημιζόμενους ή συνδεδεμένους ιστότοπους.

Πολιτική απορρήτου σχετικά με τη χρήση του Twitter

Οι σελίδες μας περιλαμβάνουν επίσης plugins για την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Αυτά τα πρόσθετα παρέχονται από το Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ. Όταν χρησιμοποιείτε το Twitter και την επιλογή “retweet”, οι ιστότοποι και τα περιεχόμενα που βλέπετε θα συνδεθούν με το προφίλ σας στο Twitter και θα γίνουν ορατά σε άλλους χρήστες. Αυτά τα δεδομένα μεταφέρονται επίσης στο Twitter.
Λάβετε υπόψη ότι εμείς, ως πάροχος αυτής της ιστοσελίδας, δεν έχουμε καμία γνώση σχετικά με το περιεχόμενο ή τη χρήση των μεταφερθέντων δεδομένων από το Twitter. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου δεδομένων Twitter στο 
http://twitter.com/privacy.
Οι προτιμήσεις σας για την προστασία δεδομένων με το Twitter μπορούν να προσαρμοστούν στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στη διεύθυνση 
http://twitter.com/account/settings.

Πολιτική απορρήτου δεδομένων σχετικά με τη χρήση του Google AdSense

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Goodle AdSense, μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Inc. (“Google”) για να συμπεριλάβει διαφημίσεις. Το Google AdSense χρησιμοποιεί λεγόμενα “cookies”. Αυτά είναι ουσιαστικά μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της επίσκεψής σας σε αυτήν την ιστοσελίδα. Το Google AdSense χρησιμοποιεί επίσης διαύλους ιστού, οι οποίοι είναι βασικά αόρατοι γραφικά. Αυτοί οι διαδικτυακοί φάρους βοηθούν στη συλλογή και την αξιολόγηση πληροφοριών όπως η διαδικτυακή κυκλοφορία σε αυτή τη σελίδα.
Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και τη διανομή διαφημίσεων συλλέγονται μέσω της χρήσης τέτοιων cookies και web beacons (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και μεταφέρονται αυτόματα στους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου αποθηκεύονται. Αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν πρόσβαση τρίτα μέρη που εργάζονται για λογαριασμό της Google ή των υπεργολάβων της. Η Google ποτέ δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που συλλέγει.
Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης στο Internet. Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι, εάν το επιθυμείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα συμφωνείτε με τις προαναφερθείσες πολιτικές απορρήτου και το γεγονός ότι τα δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητά σας σε αυτήν την ιστοσελίδα θα συλλέγονται, αξιολογούνται και αποθηκεύονται από την Google.

Πολιτική απορρήτου δεδομένων σχετικά με τη χρήση του Google Analytics

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί λεγόμενα “cookies”. Αυτά είναι ουσιαστικά μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης αυτών των cookies (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταφέρονται αυτόματα στους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου αποθηκεύονται.
Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να αξιολογήσει τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας για τον κάτοχο της και για άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Η Google μπορεί επίσης να μεταφέρει αυτά τα δεδομένα σε τρίτους, εφόσον το απαιτεί ο νόμος, ή αν αυτά τα τρίτα μέρη εργάζονται για λογαριασμό της Google. Η Google ποτέ δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που συλλέγει.
Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης στο Internet. Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι, εάν το επιθυμείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη δημιουργία cookie σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP), καθώς και τη μεταφορά αυτών των δεδομένων στην Google, μεταφορτώντας και κάνοντας εγκατάσταση το plugin του προγράμματος περιήγησης όπως παρακάτω: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Πηγές: 
eRecht24Όροι και πολιτικές του FacebookGoogle+ Buttons PolicyTwitter Privacy PolicyGoogle Adsense Πολιτική ΑπορρήτουΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ GOOGLE ANALYTICS

Αποκάλυψη πληροφοριών προς τρίτους

Το [HTF] - Hellenic Task Force δεν γνωστοποιεί, δεν πουλάει και δεν εκμισθώνει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών του σε τρίτους. Ωστόσο μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά στοιχεία σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Εφόσον έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών / επισκεπτών του.

Εφόσον επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Για τον εντοπισμό, την αποτροπή ή άλλως την αντιμετώπιση απάτης, για θέματα ασφαλείας, για την προστασία από επαπειλούμενη παραβίαση δικαιωμάτων, ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία ή για την παραβίαση ασφάλειας του [HTF] - Hellenic Task Force, των χρηστών του ή του δημοσίου, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Σύνδεσμοι προς τρίτους (Links)

Το [HTF] - Hellenic Task Force περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το [HTF] - Hellenic Task Force για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Αναθεώρηση, ενημέρωση ή διαγραφή προσωπικών πληροφοριών

Οι χρήστες του [HTF] - Hellenic Task Force έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν ή να διαγράφουν τις προσωπικές τους πληροφορίες (κωδικό πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, περιοχή μόνιμης κατοικίας, φύλο, ημερομηνία γέννησης, προσωπική ιστοσελίδα και άλλα στοιχεία του προσωπικού τους «προφίλ μέλους»), που έχουν καταχωρήσει σε αυτό. Σε περίπτωση ενημέρωσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας απαιτείται ο έλεγχος της εγκυρότητάς της. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, τότε δεν θα είναι δυνατή η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το [HTF] - Hellenic Task Force.

Τα μηνύματα, προσωπικά ή δημόσια, που δημοσιεύονται στις ομάδες συζητήσεων (Forums) από τους χρήστες / μέλη του [HTF] - Hellenic Task Force, καθώς και τα άρθρα, τα σχόλια και οποιασδήποτε μορφής κείμενο, που δημοσιεύεται σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του [HTF] - Hellenic Task Force, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα τους, της οποίας όμως τη δημοσιευμένη υπόσταση παραχωρεί στο [HTF] - Hellenic Task Force και δεν μπορεί να αποσύρει σε ουδεμία περίπτωση.

Εφόσον είναι επιθυμητή η διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που εμπεριέχονται στο λογαριασμό ενός χρήστη (κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και άλλα στοιχεία του προσωπικού τους «προφίλ μέλους» που οι ίδιοι έχουν επιλέξει να καταχωρήσουν) τότε είναι δυνατή η «αδρανοποίηση» του «λογαριασμού» μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τον ίδιο τον χρήστη προς τους διαχειριστές μέσω της This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της ηλεκτρονικής του ταυτότητας.

Οι χρήστες του [HTF] - Hellenic Task Force που για δικούς τους λόγους επιθυμούν να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους μέσω της This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. του [HTF] - Hellenic Task Force, με τέτοιον τρόπο ώστε να αποδεικνύεται η ηλεκτρονική τους ταυτότητα.
Η αδρανοποίηση μπορεί να γίνει , εφόσον η τελευταία τους δημοσίευση έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν και εφόσον οι χρήστες δεν έχουν παραβεί τους Όρους Χρήσης και Λειτουργίας του [HTF] - Hellenic Task Force.

Αιτήματα για αδρανοποίηση λογαριασμού γίνονται αποδεκτά 30 ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας από τον χρήστη στις ιστοσελίδες του [HTF] - Hellenic Task Force και εφόσον ο ίδιος δεν έχει παραβεί τους Όρους Χρήσης και Λειτουργίας του [HTF] - Hellenic Task Force.
Η διαδικασία της αδρανοποίησης ολοκληρώνεται σε 30 ημέρες περίπου. Αυτές οι καθυστερήσεις είναι απαραίτητες για την αποτροπή των χρηστών από ανέντιμες πράξεις.

Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών ή τρίτων προσώπων χωρίς την γραπτή και ρητή άδεια τους. Τέτοια δεδομένα συμπεριλαμβάνονται και ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, φωτογραφίες, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, κωδικοί κ.λπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παραβίαση του κανόνα αυτού θα συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του συγκεκριμένου θέματος ή μηνύματος και ενδεχομένως την απαγόρευση πρόσβασης (BAN) στο [HTF] - Hellenic Task Force για τον συγκεκριμένο χρήστη.

Η Ομάδα Διαχείρισης και Συντονισμού εφαρμόζει Πολιτική Μηδενικής Ανοχής για την παραβίαση του κανόνα αυτού.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης και Λειτουργίας της ιστοσελίδας του [HTF] - Hellenic Task Force, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Ομάδας Διαχείρισης και Συντονισμού της ιστοσελίδας του [HTF] - Hellenic Task Force και του χρήστη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας του [HTF] - Hellenic Task Force από τον χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Λειτουργίας μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης και Λειτουργίας της ιστοσελίδας του [HTF] - Hellenic Task Force καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

[HTF] - Hellenic Task Force
Copyright © 2006 – 2018 All Rights Reserved

Welcome to [HTF] - Hellenic Task Force 

Registrations Site/Forum/Blog : OFFLINE (CLOSED) 

Americas Army Proving Grounds Gameserver (EU/DE): OFFLINE (CLOSED) 

Team Speak 3 Server (EU/UK): OFFLINE (CLOSED)